دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1394 

6. اصطلاحات طبی دراشعارحکیم شفائی اصفهانی

صفحه 71-92

معصومه وطن پرست؛ محمدرضا نجاریان