دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1394 
6. متن شناسی قدمگاه انجم در تعزیه ایران

صفحه 83-100

عباس علی کرمی؛ سیدعلی رضا حجازی