دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1396 
7. هنر گزینش و کاربرد واژه در سخن سعدی

صفحه 81-96

10.22108/rpll.2017.21724

رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی؛ فرهاد محمدی