دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، بهار 1397 
4. معرفی و نقد نسخه خطی دستورالعلاج

صفحه 31-47

10.22108/rpll.2017.100100.1018

نجمه دری؛ حشمت الله آذرمکان؛ سارا مسرور