دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، پاییز 1397 
11. اندرزهای مینوی‌ خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی

صفحه 147-164

10.22108/rpll.2017.77347.0

محمود مهجوری؛ ابراهیم استاجی؛ عبدالله غلامی؛ سیده زهرا میرنژاد