دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1398 

مقاله علمی

4. کارکردهای وصف درروایت با تکیه بر یوسف و زلیخای جامی

صفحه 43-58

10.22108/rpll.2018.110174.1291

هاجر فتحی نجف آبادی؛ اسحاق طغیانی؛ زهره نجفی