دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، پاییز 1398 (پاییز) 
5. ضرورت تصحیح دوبارة دیوان حکیم حاج ملّا هادی سبزواری

صفحه 61-82

10.22108/rpll.2019.112832.1375

زهرا بهرامیان؛ عباس محمدیان؛ علی تسنیمی؛ حسن دلبری