اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اسحاق طغیانی

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان وادبیات دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/e.toghyani
e.toghyaniltr.ui.ac.ir

سردبیر

حسین آقاحسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان وادبیات دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/h.aghahosaini
h.aghahosainigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

آذرمیدخت صفوی

زبان وادبیات فارسی استاد دانشگاه اسلامی علیگر هند

midokhtazaryahoo.com

محمد ناصر

گروه زبان وادبیات دانشگاه پنجاب پاکستان

nasir.persiangmail.com

گارنیک آساتوریان

زبان وادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایروان- ارمنستان

caucasoiranicagmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید علی اصغرمیرباقری فرد

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

a_mir_fard@yahoo.com
a_mir_fardyahoo.com

سید مهدی نوریان

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/m.nourian
m.nourianltr.ui.ac.ir

مهدی تدین

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

tadayonyahoo.com

مهدی محقق

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران

motaleat1347gmail.com

رحمان مشتاق مهر

زبان وادبیات فارسی استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Components/Person/-
r.moshtaghmehrgmail.com

محمدحسین کرمی

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/3358264818715
mhkaramirose.shirazu.ac.ir

علیرضا حاجیان نژاد

گروه زبان وادبیات دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی/دانشگاه تهران

hajiannjdut.ac.ir

مهدی نیک منش

زبان وادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا

m.nikmaneshalzahra.ac.ir

دبیر تخصصی

امید ذاکری کیش

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~o.zakerikish
o.zakerikishltr.ui.ac.ir

محبوبه همتیان

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~m.hematian
m.hematianltr.ui.ac.ir

راضیه حجتی‌زاده

زبان وادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~r.hojatizadeh
r.hojatizadehltr.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

میثم عودسوزان

دانشگاه اصفهان

rpll.ui.ac.ir
rpllres.ui.ac.ir
031-37934230