دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1390 

مقاله علمی

1. ریشه‌شناسی «یوغ» و «جفت»

صفحه 1-10

تیمور مالمیر


7. نقد و تحلیل رؤیا در شاهنامه فردوسی

صفحه 93-112

حسین منصوریان سرخگریه؛ بهجت تربتی نژاد