نویسنده = زهرا آقابابائی
درنگی بر ابیاتی از کلیم کاشانی (همدانی)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 73-87

10.22108/rpll.2018.110608.1303

زهرا آقابابائی؛ مینا رحمانی


اقلیم‌های زیباخیز شعر فارسی

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 21-34

زهرا آقابابائی خوزانی