نویسنده = مهرداد چترایی
معرفی اثری ناشناخته در سیرۀ نبوی: متمّم السّیر فی فضیلة خیر البشر

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 71-83

10.22108/rpll.2022.132625.2028

معصومه هارونی؛ شهرزاد نیازی؛ مهرداد چترایی؛ محبوبه خراسانی


ضرورت تصحیح مجدّد دیوان جلال طبیب شیرازی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 33-52

10.22108/rpll.2020.122747.1696

شیرین کبیری؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی؛ مریم محمودی