کلیدواژه‌ها = نسخۀ خطی
معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی کشف الضر فی نظم الدر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 85-102

10.22108/rpll.2022.134410.2107

خدیجه صفری کندسری؛ مهدی محمدی


معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی ترجمۀ تاریخ آل‌عثمان

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-17

10.22108/rpll.2022.131244.1986

طالب ربیع؛ کاظم دزفولیان؛ سیدمهدی طباطبائی


معرفی رسالۀ کمال اظهری شیرازی به همراه تحلیل ساختاری و محتوایی آن

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 97-118

10.22108/rpll.2021.126039.1800

فریبا چینی؛ فاطمه سادات طاهری؛ عبدالرضا مدرس‌زاده