کلیدواژه‌ها = سبک‌شناسی
معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی کشف الضر فی نظم الدر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 85-102

10.22108/rpll.2022.134410.2107

خدیجه صفری کندسری؛ مهدی محمدی


ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غیاث و سبکشناسی شعر او

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 107-127

10.22108/rpll.2017.77264

رضا قنبری عبدالملکی


مردمی یا مرد، می نقد و تحلیل بیتی از رودکی سمرقندی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 21-32

حسن حیدری؛ علی صباغی