کلیدواژه‌ها = شخصیت
رویکرد تحلیلی به عناصر داستانی سندبادنامه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 61-76

محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ اکرم عارفی


بررسی و تحلیل نمادهای بخش اساطیری شاهنامه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 91-110

موسی پرنیان؛ شهرزاد بهمنی


بررسی و تحلیل عناصر داستانی فرائد السلوک

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 97-116

علیرضا نبی لو


سیمای اسکندر در آیینه‌های موج‌دار

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 61-82

سعید حسام پور