کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تحلیل تقابل دوگانه در داستان جمشید برپایة نظریه لوی استروس

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-35

10.22108/rpll.2017.77430.0

محمد چهارمحالی؛ مریم شعبان زاده؛ محمود حسن آبادی


نقاب‌های سودمند و زیان‌بار در داستان سیاوش

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 35-53

10.22108/rpll.2017.103120.1083

خدابخش اسداللهی؛ جعفر عشقی


بررسی جنبه‌‌های پیوند سیاوش با آیین مهری

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 121-136

10.22108/rpll.2018.104214.1112

عیسی نجفی؛ سحر یوسفی؛ زهرا رستمی


اندرزهای مینوی‌ خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 147-164

10.22108/rpll.2017.77347.0

محمود مهجوری؛ ابراهیم استاجی؛ عبدالله غلامی؛ سیده زهرا میرنژاد


متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی سالارنامه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 145-167

10.22108/rpll.2017.100974.1036

حمیدرضا خوارزمی


ریخت‌شناسی داستان‌های عاشقانه شاهنامه

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 23-38

10.22108/rpll.2016.20589

زینب عرب نژاد؛ اسحاق طغیانی


بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون‌متنیت ژنت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 17-34

10.22108/rpll.2016.19447

مهدخت پورخالقی؛ فرزاد قائمی؛ سمیرا بامشکی؛ حامد صافی


نقدی بر جلد اول شاهنامه مصحَح خالقی مطلق

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 119-138

مصطفی موسوی؛ میلاد چشمی


بررسی زمینه و منشأ اندرزهای شاهنامه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 115-136

سجاد رحمتیان؛ عصمت خوئینی


همایون نامه زجاجی و شاهنامه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-38

سجاد آیدنلو


چین در شاهنامه فردوسی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 59-72

علی اکبر جعفری؛ حمیدرضا پاشازانوس


تعبیرپذیری واژۀ سخن در شاهنامۀ فردوسی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 87-98

فریده وجدانی