کلیدواژه‌ها = سبک
معرفی و متن‌شناسی معدن‌الجواهر و بررسی نسخ خطی آن

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 71-90

10.22108/rpll.2023.137072.2213

هاشم درقه؛ محمد رضا معصومی؛ محمدهادی خالق زاده


بازتاب دیدگاه شاعر در نحو منظومه ویس و رامین

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-22

مسعود فروزنده؛ امین بنی طالبی


کاربرد آیات و احادیث در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 85-102

محمد مجوزی؛ فاطمه علیخانی ثانی ابدال آبادی


رویکرد تحلیلی به عناصر داستانی سندبادنامه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 61-76

محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ اکرم عارفی