کلیدواژه‌ها = کلیله و دمنه
تحلیل مقایسه‌ای دو ترجمۀ فارسی کلیله و دمنه (مطالعۀ موردی: حکایت بوزنگان / حمدونگان)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-22

10.22108/rpll.2019.116203.1478

فهیمه مارانی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محسن محمدی فشارکی


بررسی کارکرد قدرت و فرهنگ سیاسی در کلیله و دمنه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 91-104

جواد دهقانیان


سیر و تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در کلیله و دمنه

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 77-96

بیژن ظهیری ناو؛ امین نواختی مقدم؛ مریم ممی زاده