کلیدواژه‌ها = اسطوره
تحلیل تقابل دوگانه در داستان جمشید برپایة نظریه لوی استروس

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-35

10.22108/rpll.2017.77430.0

محمد چهارمحالی؛ مریم شعبان زاده؛ محمود حسن آبادی


بررسی بن‌مایه‌های اساطیری در داراب‌ نامه طرسوسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 101-118

امیرعباس عزیزی فر


بازتاب نمادین قربانی میترایی - اسطوره کشتن گاو نخستین- در هفت‌پیکر نظامی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-20

محبوبه خراسانی؛ محمد فشارکی؛ محمد فشارکی؛ فزونه دوانی


تحلیل چهارمین خوان از هفت‌خوان‌های حماسه ملی ایران بر بنیاد اسطوره

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 75-92

قربانعلی ابراهیمی؛ مریم محمودی


بررسی و تحلیل نمادهای بخش اساطیری شاهنامه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 91-110

موسی پرنیان؛ شهرزاد بهمنی


کاوشی نوین در سرچشمه های نخستین حماسه گیل گمش

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 1-18

محمدجعفر یوسفیان کناری؛ محمود طاووسی