کلیدواژه‌ها = سعدی
تحلیل حکایت‌های گلستان و بوستان بر اساس نظریة تودوروف

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 63-80

10.22108/rpll.2017.22128

امید وحدانی فر؛ محمّد رضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری


هنر گزینش و کاربرد واژه در سخن سعدی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 81-96

10.22108/rpll.2017.21724

رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی؛ فرهاد محمدی


تحلیل گفتمان سیاسی ـ اجتماعی رابطة عاشق و معشوق در غزلیات سعدی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 37-56

10.22108/rpll.2017.21411

علی اکبر باقری خلیلی؛ منیره محرابی کالی


جستاری در مأخذشناسی برخی از اندرزهای بوستان

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 43-62

10.22108/rpll.2016.21302

عصمت خوئینی؛ سجاد رحمتیان


بررسی سلسله مراتب نیازهای مزلو در گلستان سعدی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 43-66

علیرضا نبی لو؛ احمد آصف


اشعاری نو یافته در جنگ خطّی 900 مجلس

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 45-60

محسن شریفی صحی؛ حامد خاتمی پور


زمان در شعر حافظ

دوره 1، شماره 3، مهر 1388، صفحه 103-123

علی محمدی اسیابادی