کلیدواژه‌ها = پی‌رفت
تحلیل ساختاری داستان «ضحاک» بر مبنای الگوی منطق نقش‌های کلود برمون

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 19-36

10.22108/rpll.2019.118076.1541

مهدیه مللی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ زهره نجفی؛ اسحاق طغیانی


تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایبنامۀ همدانی بر اساس الگوی روایی تودوروف

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 75-90

10.22108/rpll.2019.114745.1424

ابوالفضل شکیبا؛ ابراهیم استاجی؛ مهیار علوی مقدم


بررسی طرح روایی مناظره در الهی‌نامه

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 61-72

10.22108/rpll.2016.20414

قدسیه رضوانیان؛ امیرحسین بهمنی


کارکرد روایی نشانه‌ها در حکایت رابعه از الهی‌نامه عطار

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 13-28

محسن بتلاب اکبر آبادی؛ احمد رضی