کلیدواژه‌ها = تشبیه
ساخت تنزیهی ـ تشبیهی شناخت خداوند در دیباچة شاهنامه

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 91-106

10.22108/rpll.2017.21414

حمیررضا اردستانی رستمی


تمثیل، تصویر یا صنعت بدیعی؟

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 29-38

جواد مرتضایی


تازگی‌های تصویرهای تشبیهی در تاریخ وصّاف

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 59-76

زهرا اختیاری؛ علیرضا محمودی


عناصر غالب بلاغی در طنزهای دیوان خروس‌لاری

دوره 1، شماره 3، مهر 1388، صفحه 1-18

علی اکبر باقری خلیلی