کلیدواژه‌ها = تصحیح متن
معرفی نسخة خطّی مثنوی ثاقب، منظومه‌ای ناشناخته منسوب ‌به ثاقب اصفهانی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 91-114

10.22108/rpll.2023.137556.2231

جلیل شاکری؛ سعید حاتمی؛ رضا بیات؛ علیرضا کمالی نیا


ضرورت تصحیح مجدّد دیوان جلال طبیب شیرازی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 33-52

10.22108/rpll.2020.122747.1696

شیرین کبیری؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی؛ مریم محمودی


مردمی یا مرد، می نقد و تحلیل بیتی از رودکی سمرقندی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 21-32

حسن حیدری؛ علی صباغی


پزشک هژبر و پلنگان منم

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 79-94

وحید رویانی


دیوان ظهیر فاریابی در سفینه‌ی تبریز

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 93-114

حسین جلال‌پور


تصحیح بیت‌هایی از دیوان عنصری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 103-114

راضیه آبادیان