موضوعات = نقد و شرح متون ادب فارسی
بررسی و تحلیل اثر پذیری شرح سروری از جواهرالاسرار و زواهرالانوار خوارزمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22108/rpll.2023.136839.2208

معصومه محمدی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد


شرح و تحلیل چند بیت مبهم از دیوان ناصرخسرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22108/rpll.2024.138151.2251

مریم کسائی


بازشناختی از «عشق» و «هوس» در منظومه‌های لیلی و مجنون و خسرو و شیرین بر اساس دیدگاه استرنبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22108/rpll.2024.139625.2302

مجید هوشنگی؛ مهدی نیک منش؛ فاطمه نظری زردآلویی


چرایی تصویرکردن نقش حیوانات بر ساز دف بر اساس شعر خاقانی شروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22108/rpll.2024.139479.2299

محمد جعفری؛ ناصر نیکوبخت؛ ابراهیم خدایار؛ بابک خضرائی


واژگان نظامی نویافته و ناشناخته در آداب‌الحرب و الشجاعه

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 101-114

10.22108/rpll.2023.135625.2157

حمید پولادی؛ حسین علیقلی‌زاده


بررسی انتقادی یک واژه و دو ترکیب در دیوان سوم حکیم رکنا

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 35-51

10.22108/rpll.2022.134214.2100

نسرین توکلی؛ سید مهدی نوریان؛ تقی اژه ای؛ محسن محمدی فشارکی


نگاهی دیگر به مثنوی دولرانی خضرخان امیرخسرو دهلوی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-18

10.22108/rpll.2022.133086.2041

مهدیه اسدی؛ بیژن ظهیری ناو؛ شکرالله پورالخاص


بررسی و تحلیل اندیشه‌های جهان‌شناسانه در آثار ناصرخسرو

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 55-70

10.22108/rpll.2022.134039.2089

مریم کسائی؛ رحمان ذبیحی؛ محمدتقی جهانی


کارکردهای ادبی و معنایی اسمای الهی در عبارت‏های فارسی مرصادالعباد

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 69-81

10.22108/rpll.2022.130579.1966

زهره احمدی پور اناری؛ فاطمه جعفری کمانگر


کارکردهای موتیف‏های تلمیحی انبیا در غزلیات صائب تبریزی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 83-101

10.22108/rpll.2021.130731.1974

سارا لطیفیان؛ حسن سلطانی؛ محمدتقی جهانی


هیچ‌کاره نیست

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 19-31

10.22108/rpll.2021.127584.1842

اکرم هراتیان؛ علی اکبر احمدی دارانی


ساحت‌های بیداری در حکایت‌های عرفانی تذکرة‌الاولیاء

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-15

10.22108/rpll.2020.122546.1691

آسیه کریمی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان