موضوعات = تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی
معرفی رسالۀ کمال اظهری شیرازی به همراه تحلیل ساختاری و محتوایی آن

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 97-118

10.22108/rpll.2021.126039.1800

فریبا چینی؛ فاطمه سادات طاهری؛ عبدالرضا مدرس‌زاده


تصحیح ابیاتی از دیوان رشیدالدین وطواط

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 37-51

10.22108/rpll.2020.120663.1635

سارا سعیدی؛ محمد احمدی


مقایسة تحلیلی دو ترجمة عوارف‌المعارف با توجه به تفاوت دیدگاه مترجمان

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 17-30

10.22108/rpll.2019.114265.1414

فروغ فرجام؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


ملاحظاتی دربارة منظومة شبرنگ‌نامه

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 31-46

10.22108/rpll.2018.111413.1321

محمود رضایی دشت ارژنه


نقد عرفات‌العاشقین با تکیه بر مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 25-41

10.22108/rpll.2019.116049.1472

امید شاه مرادی؛ محمدجعفر یاحقی؛ عارف نوشاهی


ضرورت تصحیح دوبارة دیوان حکیم حاج ملّا هادی سبزواری

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 61-82

10.22108/rpll.2019.112832.1375

زهرا بهرامیان؛ عباس محمدیان؛ علی تسنیمی؛ حسن دلبری


«دُرِّ سخن»؛ نثری نویافته از قرن هشتم هجری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-13

10.22108/rpll.2017.77348

محمدرضا تقیه؛ محمد حسین کرمی


ضرورت تصحیح انتقادی مکتوباتِ صدی از شرف‌الدین مَنیَری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 37-56

10.22108/rpll.2018.109468.1274

محمّد صادق خاتمی؛ سلمان ساکت؛ سید جواد مرتضایی؛ ابوالقاسم قوام


یک نسخة منقح مفقود از حافظ

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 127-142

10.22108/rpll.2018.105770.1170

امیر سلطان محمدی


ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غزلیات کاتبی نیشابوری

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 85-113

10.22108/rpll.2018.109455.1273

بهرام بشیری؛ رستم امانی؛ حمیدرضا فرضی


تصحیح چند بیت از سوزنی سمرقندی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 115-131

10.22108/rpll.2018.107804.1220

مهدی کدخدای طراحی؛ علی محمد گیتی فروز


ضرورت تصحیح دوبارة دیوان فرخی سیستانی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 17-29

10.22108/rpll.2017.100910.1034

محمود براتی؛ بهرام جلیلیان


معرفی و نقد نسخه خطی دستورالعلاج

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 31-47

10.22108/rpll.2017.100100.1018

نجمه دری؛ حشمت الله آذرمکان؛ سارا مسرور


بررسی و تحلیل و نقد چاپ دیوان فیضی فیّاضی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 63-79

10.22108/rpll.2017.101541.1051

محمد راستگو؛ محمد مصطفی رسالت پناهی


ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غیاث و سبکشناسی شعر او

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 107-127

10.22108/rpll.2017.77264

رضا قنبری عبدالملکی