موضوعات = نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی
کارکردهای وصف درروایت با تکیه بر یوسف و زلیخای جامی

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 43-58

10.22108/rpll.2018.110174.1291

هاجر فتحی نجف آبادی؛ اسحاق طغیانی؛ زهره نجفی


تحلیل تقابل دوگانه در داستان جمشید برپایة نظریه لوی استروس

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-35

10.22108/rpll.2017.77430.0

محمد چهارمحالی؛ مریم شعبان زاده؛ محمود حسن آبادی


تحلیل حکایت‌های گلستان و بوستان بر اساس نظریة تودوروف

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 63-80

10.22108/rpll.2017.22128

امید وحدانی فر؛ محمّد رضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری


تحلیل ساختار همبستة داستان‌های سیاوش، کیخسرو و فرود

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 19-36

10.22108/rpll.2017.21410

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


ریخت‌شناسی داستان‌های عاشقانه شاهنامه

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 23-38

10.22108/rpll.2016.20589

زینب عرب نژاد؛ اسحاق طغیانی


بررسی طرح روایی مناظره در الهی‌نامه

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 61-72

10.22108/rpll.2016.20414

قدسیه رضوانیان؛ امیرحسین بهمنی