موضوعات = نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی
بررسی فرایند واژه‌سازی در زاد‌ المسافر ناصرخسرو

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 91-108

10.22108/rpll.2016.20416

محمدنبی خیرآبادی؛ مهیار علوی مقدّم؛ احمد خواجه ایم


بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون‌متنیت ژنت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 17-34

10.22108/rpll.2016.19447

مهدخت پورخالقی؛ فرزاد قائمی؛ سمیرا بامشکی؛ حامد صافی


بررسی مقایسه‌ای «ویژه‌ زبان» قدرت در سیاست‌نامه‌ و نصیحه‌الملوک

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 35-54

10.22108/rpll.2016.19449

لیلا درویشعلی پور آستانه؛ علی اکبر باقری خلیلی


بررسی بن‌مایه‌های اساطیری در داراب‌ نامه طرسوسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 101-118

امیرعباس عزیزی فر


پزشک هژبر و پلنگان منم

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 79-94

وحید رویانی


تکرار موجز (سبک شخصی احمد غزالی بر اساس رویکرد اشپیتزر)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-18

مریم شیرانی؛ علی اصغر میرباقری فرد


تأثیر گلستان سعدی بر ترجمۀ سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 21-36

صدیقه جمالی؛ جواد دهقانیان


رویکرد تحلیلی به عناصر داستانی سندبادنامه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 61-76

محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ اکرم عارفی


بررسی ساختار و گونه روایی در متن سفرنامه ناصرخسرو براساس نظریه ژپ لینت ولت

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 53-68

محسن محمدی فشارکی؛ فضل الله خدادادی


بررسی پیرنگ، شخصیت پردازی، توصیف، زاویه دید و تصویرپردازی در داستان نبرد رستم با دیو سپید

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 121-138

محمدرضا راشد محصل؛ فاطمه حسین زاده هرویان


کارکرد روایی نشانه‌ها در حکایت رابعه از الهی‌نامه عطار

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 13-28

محسن بتلاب اکبر آبادی؛ احمد رضی


بررسی شخصیت بهرام در هفت پیکر با توجه به نظریه مزلو

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 17-32

زینب نوروزی؛ علیرضا اسلام؛ محمدحسین کرمی


تحلیل چهارمین خوان از هفت‌خوان‌های حماسه ملی ایران بر بنیاد اسطوره

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 75-92

قربانعلی ابراهیمی؛ مریم محمودی


پیرنگ و بررسی آن در داستان سیاوش

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 93-108

اسدالله جعفری


راوی اول شخص در گلستان سعدی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 109-124

لیلا رضایی؛ عباس جاهدجاه