تحلیل دنیامداری در مثنوی مولوی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 49-62

10.22108/rpll.2017.21723

زهره وفائی فرد؛ جلال الدین کزازی


پیوند زبان و اندیشه در شعر رودکی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 53-66

مریم صادقی گیوی؛ سعید بزرگ بیگدلی


آراء لغوی شمس قیس رازی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 53-70

رحیم کوشش


تأثیرپذیری مثنوی مولانا از نهج البلاغه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 53-68

سهیلا پرستگاری؛ لاله معرفت


بررسی ساختار و گونه روایی در متن سفرنامه ناصرخسرو براساس نظریه ژپ لینت ولت

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 53-68

محسن محمدی فشارکی؛ فضل الله خدادادی


بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 53-79

10.22108/rpll.2017.104295.1116

فرزانه امیرپور؛ سیده مریم روضاتیان


مقایسة خروج بند موصولی در سفرنامه‌های زبان فارسی

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 53-71

10.22108/rpll.2020.120969.1646

الهام میزبان؛ علی علیزاده؛ اعظم استاجی


بررسی دلالت‌های ضمنی در مثنوی با توجه به تناسب واژگان

دوره 15، شماره 3، مهر 1402، صفحه 53-72

10.22108/rpll.2023.136535.2193

زینب رضاپور؛ راحله کلانتری درونکلا


بررسی و تحلیل ساختمان جمله در بوستان سعدی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 55-70

10.22108/rpll.2016.19444

اکبر صیادکوه؛ حسن دست موزه


مقایسه و تحلیل شخصیت‌‌پردازی نظامی و دهلوی در گفتگوهای لیلی و مجنون

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 55-72

10.22108/rpll.2018.105185.1138

محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری؛ علی نوری؛ عارفه یوسفیان


بررسی و تحلیل اندیشه‌های جهان‌شناسانه در آثار ناصرخسرو

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 55-70

10.22108/rpll.2022.134039.2089

مریم کسائی؛ رحمان ذبیحی؛ محمدتقی جهانی


تصحیح انتقادی تَمُرنامۀ هاتفی؛ متنی حماسی متأثر از شاهنامه فردوسی

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 57-74

حسن بساک؛ محمدرضا قاسم زاده شاندیز


ضرورت تصحیح مجدد دیوان ابوالفرج رونی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 57-70

مریم محمودی


تصحیح و توضیح چند بیت از داستان رستم و سهراب

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 57-72

10.22108/rpll.2017.21412

محمد طاهری؛ الهام ترکاشوند؛ حمید آقاجانی