معرفی اثری ناشناخته در سیرۀ نبوی: متمّم السّیر فی فضیلة خیر البشر

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 71-83

10.22108/rpll.2022.132625.2028

معصومه هارونی؛ شهرزاد نیازی؛ مهرداد چترایی؛ محبوبه خراسانی


لزوم تصحیح انتقادی دیوان سید حسن غزنوی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 73-86

عباس بگ‌جانی؛ عصمت خوئینی؛ مسعود جعفری


بررسی و مقایسه تحلیلی وجه دین ناصرخسرو و مثنوی مولوی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 73-90

10.22108/rpll.2016.20415

مریم روضاتیان؛ محمد جلیل مصطفوی روضاتی


درنگی بر ابیاتی از کلیم کاشانی (همدانی)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 73-87

10.22108/rpll.2018.110608.1303

زهرا آقابابائی؛ مینا رحمانی


لحن، صحنه‌پردازی و فضا ابزار انتقاد و اعتراض بیهقی

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 75-94

قاسم صحرائی؛ علی حیدری؛ مریم میرزایی مقدم


بازنگری اغراض السیاسه

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 75-96

مختار کمیلی


تحلیل ساختاری دو حکایت از عجایبنامۀ همدانی بر اساس الگوی روایی تودوروف

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 75-90

10.22108/rpll.2019.114745.1424

ابوالفضل شکیبا؛ ابراهیم استاجی؛ مهیار علوی مقدم


سیر و تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در کلیله و دمنه

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 77-96

بیژن ظهیری ناو؛ امین نواختی مقدم؛ مریم ممی زاده


بسترهای آفرینش هنری در متون عرفانی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 77-92

علیرضا محمدی کله سر؛ محمدعلی خزانه‌دارلو


بازشناسی و معرفی تذکره ناشناخته «معارف العارفین»

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 77-88

محمدابراهیم ایرج پور


نقد و بررسی تصحیح طرب‌المجالس

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 81-93

10.22108/rpll.2018.111675.1331

رضا الیاسی؛ مریم محمودی


متن شناسی قدمگاه انجم در تعزیه ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 83-100

عباس علی کرمی؛ سیدعلی رضا حجازی