اقتباس سینمای ایران از ادبیات داستانی معاصر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 85-100

حبیب الله لزگی؛ مزدا مراد عباسی


کاربرد آیات و احادیث در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 85-102

محمد مجوزی؛ فاطمه علیخانی ثانی ابدال آبادی


تحلیل درّۀ نادره برپایة رویکرد تحلیل گفتمانی فرکلاف

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 89-112

10.22108/rpll.2020.121378.1663

نسرین خانی؛ غلامرضا سالمیان؛ عامر قیطوری


بررسی و تحلیل نمادهای بخش اساطیری شاهنامه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 91-110

موسی پرنیان؛ شهرزاد بهمنی


معرفی نسخة خطّی مثنوی ثاقب، منظومه‌ای ناشناخته منسوب ‌به ثاقب اصفهانی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 91-114

10.22108/rpll.2023.137556.2231

جلیل شاکری؛ سعید حاتمی؛ رضا بیات؛ علیرضا کمالی نیا


نقد و تحلیل ابیات عربی در تاریخ بیهقی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 93-112

محمدرضا نجاریان؛ مریم ایرانمنش


پیرنگ و بررسی آن در داستان سیاوش

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 93-108

اسدالله جعفری


گذری بر آراء ناصر خسرو در باب زبان

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 95-108

علیرضا خانجان؛ بتول علی نژاد


پزشک هژبر و پلنگان منم

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 79-94

وحید رویانی


هنر گزینش و کاربرد واژه در سخن سعدی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 81-96

10.22108/rpll.2017.21724

رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی؛ فرهاد محمدی


کارکردهای موتیف‏های تلمیحی انبیا در غزلیات صائب تبریزی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 83-101

10.22108/rpll.2021.130731.1974

سارا لطیفیان؛ حسن سلطانی؛ محمدتقی جهانی