تحلیل کارکرد کهن‎الگوها در بخشی از داستان بهرام چوبین

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 123-134

طیبه جعفری؛ زینب چوقادی


ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غزلیات کاتبی نیشابوری

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 85-113

10.22108/rpll.2018.109455.1273

بهرام بشیری؛ رستم امانی؛ حمیدرضا فرضی


بررسی تصحیفاتی در دیوان اثیر

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 95-108

مجید خسروی


ضرورت تصحیح مجدد غزلیات طالب آملی

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 95-114

10.22108/rpll.2019.115411.1449

روح اله عسکری؛ سید محمد دشتی


بازتـاب علـم معــانی در شعر رودکی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 99-114

فاطمه جمالی


پژوهشی در داروهای حیوانی دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 99-120

سعید مهدوی فر


معرفی نسخة فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه و برخی ویژگی‌های آن

دوره 9، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 99-120

10.22108/rpll.2017.21656

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان؛ نفیسه ایرانی


ضرورت تصحیح انتقادی دیوان خواجوی‌کرمانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 101-124

حسین جلال پور


نقدی بر متن چاپی تاریخ طبرستان

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 105-130

هادی درزی رامندی


بررسی تصحیف و تحریفی از دیوان خاقانی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 107-120

سعید مهدوی فر


ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غیاث و سبکشناسی شعر او

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 107-127

10.22108/rpll.2017.77264

رضا قنبری عبدالملکی


خطّ معمّا (پژوهش در انواع و شیوه‌های رمزنگاری منشآت)

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 109-134

محسن محمدی فشارکی؛ مریم شیرانی