بررسی اشعار نویافته عمادی شهریاری

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 111-124

سهیل یاری گل دره؛ طاهره چهری


کاربرد پزشکی مشک و بازتاب آن در نظم فارسی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 113-130

راضیه آبادیان؛ وحید عیدگاه


شرح، تحلیل و تصحیح چند بیت دشوار از خاقانی شروانی

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 113-126

محمدامین احمدپور؛ قدرت الله ضرونی


اسطوره‌زدایی در کوش‌نامه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 113-128

10.22108/rpll.2019.116103.1475

بهزاد اتونی؛ بهروز اتونی


بررسی چند سکّه در دیوان خاقانی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 115-130

سعید مهدوی فر


بررسی زمینه و منشأ اندرزهای شاهنامه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 115-136

سجاد رحمتیان؛ عصمت خوئینی


ترکیب‌سازی‌های واژگانی در پنج‌گنج نظامی

دوره 3، شماره 2، تیر 1390، صفحه 117-136

قدرت الله قاسمی پور


گاو لقمه ربا

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 117-125

10.22108/rpll.2020.121278.1659

غلامعلی ایزدی


نقدی بر جلد اول شاهنامه مصحَح خالقی مطلق

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 119-138

مصطفی موسوی؛ میلاد چشمی


« گزیدۀ غزلیات بیدل » در بوتۀ نقد گزینش و گزارش محمدکاظم کاظمی

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 121-144

رقیه همتی؛ عبداله ولی پور


نوآوری‌های نسفی در تأویلات آیه نور

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 125-140

محمدرضا یوسفی؛ الهه حیدری


شرح چند بیت از خاقانی با رویکردی انتقادی به دیگر شروح

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 113-133

10.22108/rpll.2018.111868.1341

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی


تصحیح چند بیت از سوزنی سمرقندی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 115-131

10.22108/rpll.2018.107804.1220

مهدی کدخدای طراحی؛ علی محمد گیتی فروز


بررسی پیرنگ، شخصیت پردازی، توصیف، زاویه دید و تصویرپردازی در داستان نبرد رستم با دیو سپید

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 121-138

محمدرضا راشد محصل؛ فاطمه حسین زاده هرویان