عناصر غالب بلاغی در طنزهای دیوان خروس‌لاری

دوره 1، شماره 3، مهر 1388، صفحه 1-18

علی اکبر باقری خلیلی


کاوشی نوین در سرچشمه های نخستین حماسه گیل گمش

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 1-18

محمدجعفر یوسفیان کناری؛ محمود طاووسی


ریشه‌شناسی «یوغ» و «جفت»

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 1-10

تیمور مالمیر


سیر عرفانی قرب در متون عرفانی تا سده هفتم هجری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-14

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ الهام شایان


تصحیح و تحلیل یک تصحیف در سه بیت از مخزن الأسرار و اقبالنامه نظامی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 21-32

محسن ذوالفقاری؛ مجید منصوری