تصحیح عباراتی از کتاب منشآت خاقانی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 121-140

10.22108/rpll.2017.21416

سعید مهدوی فر


بررسی جنبه‌‌های پیوند سیاوش با آیین مهری

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 121-136

10.22108/rpll.2018.104214.1112

عیسی نجفی؛ سحر یوسفی؛ زهرا رستمی


یک نسخة منقح مفقود از حافظ

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 127-142

10.22108/rpll.2018.105770.1170

امیر سلطان محمدی


بازخوانی و تحلیل ابیات دشوار قصیده‌ای با التزام «صبح» از خاقانی شروانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 129-147

10.22108/rpll.2019.115809.1464

سید منصور سادات ابراهیمی؛ امیر سلطان محمدی


خوشباشی و دم‌غنیمت شمری در اندیشه‌های خیام نیشابوری و طَرَفه بن عبد

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 162-147

سید مهدی مسبوق؛ هادی نظری منظم؛ حدیثه فرزبود


متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی سالارنامه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 145-167

10.22108/rpll.2017.100974.1036

حمیدرضا خوارزمی


اندرزهای مینوی‌ خرد و تأثیر آن بر شاهنامة فردوسی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 147-164

10.22108/rpll.2017.77347.0

محمود مهجوری؛ ابراهیم استاجی؛ عبدالله غلامی؛ سیده زهرا میرنژاد


کاربست الگوی وینی و داربلنه در واکاوی تأثیر قرآن بر مثنوی معنوی از دیدگاه ترجمۀ پسا استعماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

10.22108/rpll.2024.138884.2280

مجتبی کردی؛ مرتضی زارع برمی


بررسی و تحلیل اثر پذیری شرح سروری از جواهرالاسرار و زواهرالانوار خوارزمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22108/rpll.2023.136839.2208

معصومه محمدی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد