شرح و تحلیل چند بیت مبهم از دیوان ناصرخسرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22108/rpll.2024.138151.2251

مریم کسائی


بازشناختی از «عشق» و «هوس» در منظومه‌های لیلی و مجنون و خسرو و شیرین بر اساس دیدگاه استرنبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22108/rpll.2024.139625.2302

مجید هوشنگی؛ مهدی نیک منش؛ فاطمه نظری زردآلویی


استشهاد به شعر سنائی در سیزده فرهنگِ فارسی و معرّفیِ نوزده بیتِ نویافتۀ منسوب به او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22108/rpll.2024.140240.2317

محمود ندیمی هرندی


چرایی تصویرکردن نقش حیوانات بر ساز دف بر اساس شعر خاقانی شروانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22108/rpll.2024.139479.2299

محمد جعفری؛ ناصر نیکوبخت؛ ابراهیم خدایار؛ بابک خضرائی


پیشنهاد تصحیح بیت‌هایی از رودکی سمرقندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.22108/rpll.2024.139969.2312

سید علی محمودی لاهیجانی


بررسی و تحلیل خسرو و شیرین نظامی با تکیه بر تعارض 1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

10.22108/rpll.2024.139829.2307

صفیه مرادخانی؛ یوسف علی بیرانوند


بررسی و تحلیل وجه جمله در بخش اول و دوم تذکرةالاولیاء عطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22108/rpll.2024.140727.2336

حسین مستاجران؛ تقی پورنامداریان؛ روح الله هادی؛ علیرضا حاجیان نژاد