بررسی محتوا و ساختار «ترسّل اسفزاری»

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-24

محمود مدبری؛ محمدرضا صرفی؛ محمدصادق بصیری؛ سیدامیر جهادی


تحلیل شخصیت‌های برجسته در حماسه عاشقانه زال و رودابه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-16

اسحاق طغیانی؛ مریم حیدری


تاثیر پذیری فردوسی از کلینی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-12

مهدی دشتی


معرفی، بررسی و تحلیل نسخه‌ خطی «کاشف المشکلات» ابوبکر بن کالنجار شیرازی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-22

فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ فرشته محجوب


بازتاب دیدگاه شاعر در نحو منظومه ویس و رامین

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-22

مسعود فروزنده؛ امین بنی طالبی


همایون نامه زجاجی و شاهنامه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-38

سجاد آیدنلو


تکرار موجز (سبک شخصی احمد غزالی بر اساس رویکرد اشپیتزر)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-18

مریم شیرانی؛ علی اصغر میرباقری فرد


بازتاب نمادین قربانی میترایی - اسطوره کشتن گاو نخستین- در هفت‌پیکر نظامی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-20

محبوبه خراسانی؛ محمد فشارکی؛ محمد فشارکی؛ فزونه دوانی


«نگاهی به تصویرپردازی در نفثه‌المصدور»

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-18

صدیقه جمالی؛ زهرا ریاحی زمین


متن شناسی ترجمه‌های فارسی قصص الانبیای کسایی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-24

کاظم دزفولیان؛ غلامرضا رفیعی