بررسی و تحلیل پیشه‌های خانوادگی خاقانی و دفاع هنری وی از آن‌ها

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-16

10.22108/rpll.2016.19446

محمد حسین امانت؛ محمد حسین کرمی


ضرورت تصحیح مجدد دیوان عمادی شهریاری (با تأکید بر آسیب‌شناسی تصحیح)

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-22

10.22108/rpll.2016.20588

نصرالله امامی؛ زهرا نصیری شیراز؛ مجید دادفر


ناگفته‌هایی از قصص‌ الانبیای دیدوزمی

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-14

10.22108/rpll.2016.21299

غلامرضا رفیعی؛ کاظم دزفولیان


گزیده‌ها و شرح‌های اشعار صائب در ترازوی نقد ادبی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-18

10.22108/rpll.2017.21409

محمدحسین کرمی؛ مرضیه طاهری


اهمیت نسخة «ایاصوفیا» در تصحیح ترجمة رسالة قشیریه

دوره 9، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 1-10

10.22108/rpll.2017.21651

سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


شبدیز و گلگون، جلوه‌هایی از ایزد مهر و بهرام

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-15

10.22108/rpll.2017.77365

فزونه دوانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی


«دُرِّ سخن»؛ نثری نویافته از قرن هشتم هجری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-13

10.22108/rpll.2017.77348

محمدرضا تقیه؛ محمد حسین کرمی


تحلیل مقایسه‌ای دو ترجمۀ فارسی کلیله و دمنه (مطالعۀ موردی: حکایت بوزنگان / حمدونگان)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-22

10.22108/rpll.2019.116203.1478

فهیمه مارانی؛ سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محسن محمدی فشارکی


الفتی ساوجی و آثار او

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-18

10.22108/rpll.2019.118803.1569

محمدصادق بصیری؛ نجمه حسینی سروری؛ علی جهانشاهی افشار


واکاوی چند لغزش در اغراض‌السّیاسه با تأکید بر یک نسخة خطی نویافته

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-18

10.22108/rpll.2019.117906.1535

مختار ابراهیمی؛ نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ رسول کردی


روش‌شناسی معرفت در مثنوی مولانا با تکیه بر سنت و مشرب عرفانی

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-18

10.22108/rpll.2019.118354.1551

سمانه‌السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ سیده‌مریم روضاتیان


ساحت‌های بیداری در حکایت‌های عرفانی تذکرة‌الاولیاء

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-15

10.22108/rpll.2020.122546.1691

آسیه کریمی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


تحلیل محتوای غنایی منشآت خاقانی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-17

10.22108/rpll.2021.129465.1929

علی شهلازاده؛ میرجلیل اکرمی


معرفی و سبک‌شناسی نسخۀ خطی ترجمۀ تاریخ آل‌عثمان

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-17

10.22108/rpll.2022.131244.1986

طالب ربیع؛ کاظم دزفولیان؛ سیدمهدی طباطبائی