ساختار اشعار رودکی

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 15-28

10.22108/rpll.2016.21300

غلامعلی فلاح


تحلیل تقابل دوگانه در داستان جمشید برپایة نظریه لوی استروس

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-35

10.22108/rpll.2017.77430.0

محمد چهارمحالی؛ مریم شعبان زاده؛ محمود حسن آبادی


روایت کاتبانه در نسخه‌های خطی دیوان حافظ (با تکیه بر اشتیاق‌نامه‌ها)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 15-34

10.22108/rpll.2022.134205.2101

امیر درواری؛ سید مهدی زرقانی؛ محمّدجعفر یاحقی؛ محمود رضا قربان صباغ


بررسی شخصیت بهرام در هفت پیکر با توجه به نظریه مزلو

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 17-32

زینب نوروزی؛ علیرضا اسلام؛ محمدحسین کرمی


بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون‌متنیت ژنت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 17-34

10.22108/rpll.2016.19447

مهدخت پورخالقی؛ فرزاد قائمی؛ سمیرا بامشکی؛ حامد صافی


جامعه‌شناسی و روان‌شناسی جنگ در ترجمة تاریخ یمینی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 17-32

10.22108/rpll.2017.21721

احمد امیری خراسانی؛ زهرا میرشکار


ضرورت تصحیح دوبارة دیوان فرخی سیستانی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 17-29

10.22108/rpll.2017.100910.1034

محمود براتی؛ بهرام جلیلیان


تحلیل و بررسی نسخة خطی تفسیر فارسی محمد بن عبدالرزاق دُنبُلی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 17-35

10.22108/rpll.2017.77413

علی محمد پشت دار؛ مرتضی حاجی مزدارانی؛ نرگس محمدی بدر؛ علی بصیری پور


آسیب‌شناسی مقاله‌های مثنوی‌پژوهی از نظر توجه به مشرب عرفانی مولوی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 17-34

10.22108/rpll.2018.104113.1108

علی اصغر میرباقری فرد؛ احسان رئیسی؛ مهرنوش بیات


مقایسة تحلیلی دو ترجمة عوارف‌المعارف با توجه به تفاوت دیدگاه مترجمان

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 17-30

10.22108/rpll.2019.114265.1414

فروغ فرجام؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 19-40

محمد منصور طباطبایی؛ هادی درزی رامندی


تحلیل ساختار همبستة داستان‌های سیاوش، کیخسرو و فرود

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 19-36

10.22108/rpll.2017.21410

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


تحلیل ساختاری داستان «ضحاک» بر مبنای الگوی منطق نقش‌های کلود برمون

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 19-36

10.22108/rpll.2019.118076.1541

مهدیه مللی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ زهره نجفی؛ اسحاق طغیانی


چهرۀ اسماعیلیان ایران در منظومه‌های تاریخی دورۀ ایلخانی

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 19-36

10.22108/rpll.2020.119980.1613

مهشید گوهری کاخکی؛ محمدجعفر یاحقی


هیچ‌کاره نیست

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 19-31

10.22108/rpll.2021.127584.1842

اکرم هراتیان؛ علی اکبر احمدی دارانی


بررسی چینش متنی گفتارهای درخواست‏محور در شاهنامۀ فردوسی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 19-40

10.22108/rpll.2021.129040.1916

اشرف سراج؛ ذوالفقار علامی؛ فرهاد ساسانی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان