تحلیل گفتمان سیاسی ـ اجتماعی رابطة عاشق و معشوق در غزلیات سعدی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 37-56

10.22108/rpll.2017.21411

علی اکبر باقری خلیلی؛ منیره محرابی کالی


بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 37-55

10.22108/rpll.2017.77417

زهرا دلپذیر؛ محمد بهنام فر؛ محمد رضا راشد محصل


ضرورت تصحیح انتقادی مکتوباتِ صدی از شرف‌الدین مَنیَری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 37-56

10.22108/rpll.2018.109468.1274

محمّد صادق خاتمی؛ سلمان ساکت؛ سید جواد مرتضایی؛ ابوالقاسم قوام


تصحیح ابیاتی از دیوان رشیدالدین وطواط

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 37-51

10.22108/rpll.2020.120663.1635

سارا سعیدی؛ محمد احمدی


واژگان و فرهنگ هندی در سروده‌های فارسی مخلص لاهوری

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 37-55

10.22108/rpll.2023.135182.2146

سمیه شکری؛ محمد راستگو؛ سعید خیرخواه


جمله مرکّب سوگند در دیوان حافظ

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 39-52

محمدتقی آذرمینا


شیوه‌های تقلید صبای کاشانی در خداوندنامه از شاهنامه فردوسی

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 39-58

محمدرضا نجاریان؛ حمیدرضا نفر


تصاویر کعبه و ترک ادب شرعی در شعر خاقانی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 39-58

محسن ذوالفقاری؛ زهرا موسوی؛ سید کیهان شهدائی


معرّفی متنی و محتوایی منشآت آل برهان

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 41-60

مهدیه اسدی؛ حسین مسجدی


ترکیبات خاص اشعار صائب و بیدل بر اساس روابط نحوی و هستۀ معنایی ترکیب

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 41-64

خدابخش اسداللهی؛ شکرالله پورالخاص؛ ولی علی منش


ضرورت تصحیح مجدّد مجالس‌العشاق

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-58

10.22108/rpll.2019.118007.1537

مهدی ییلاقی؛ سید مهدی زرقانی؛ محمّدجعفر یاحقی


مقایسه و تطبیق چهار شرح از مثنوی با آغاز دفتر سوّم

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 43-58

علی اکبر احمدی دارانی؛ مرتضی رشیدی آشجردی