نمایه نویسندگان

آ

ا

پ

  • پورشهرام، سوسن کاربرد نظریه روان شناسی رنگ ماکس لوشر در نقد و تحلیل شعر فروغ فرخزاد [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-94]

ت

  • تدین، مهدی فارسی دری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 1-16]
  • تقوی، محمد از کعبه تا روم (بررسی تطبیقی داستان شیخ صنعان و فاوستِ گوته) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-28]
  • تویسرکانی، سید احمد ابومسلم محمّد بن مهرایزد نحوی، ادیب اصفهانی (366- 456 ه.ق) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]

ح

  • حسام پور، سعید سیمای اسکندر در آیینه‌های موج‌دار [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 61-82]

خ

ر

ش

  • شیری، قهرمان پیچیدگی‌های سبک اصفهانی یا هندی و ‌زمینه‌های پیدایش آن [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 31-48]
  • شفیعیون، سعید دو قرن جدال ادبی ایران و شبه قاره [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 65-84]
  • شکیبی ممتاز، نسرین جایگاه سیاوش در اساطیر [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 101-116]
  • شوقی نوبر، احمد تأمّلی در بیتی از حافظ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 65-76]

ص

ط

  • طاهری، قدرت الله روایت‌شناسی نشانه‌ها در «افسانه» نیما [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 109-128]

ظ

  • ظهیری ناو، بیژن سیر و تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در کلیله و دمنه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-96]

ع

  • علی نژاد، بتول گذری بر آراء ناصر خسرو در باب زبان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 95-108]
  • علوی مقدم، مهیار کاربرد نظریه روان شناسی رنگ ماکس لوشر در نقد و تحلیل شعر فروغ فرخزاد [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-94]

غ

ف

ک

  • کرمی، محمدحسین یکی هست و هیچ نیست جز او (هاتف اصفهانی بر اوج قله ترجیع‌بند) [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-20]
  • کریمی، فرزاد روایت‌شناسی نشانه‌ها در «افسانه» نیما [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 109-128]

ل

  • لزگی، حبیب الله اقتباس سینمای ایران از ادبیات داستانی معاصر [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 85-100]

م

  • مالمیر، تیمور تعبیر «راه راست» در متون کهن [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 29-48]
  • محسنی نیا، ناصر خیّام‌ پژوهی با تکیه بر جهان معاصر عرب [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 1-20]
  • محمدی کله سر، علیرضا بسترهای آفرینش هنری در متون عرفانی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 77-92]
  • محمودی، خیرالله «ناهید» مظهر قدس است یا هوس؟ [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 51-64]
  • محمودی، علیرضا تازگی‌های تصویرهای تشبیهی در تاریخ وصّاف [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 59-76]
  • مراد عباسی، مزدا اقتباس سینمای ایران از ادبیات داستانی معاصر [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 85-100]
  • مرتضایی، جواد از نشانه شناسی، هنجار گریزی و تصویر خیال تا زبان شعر؛ نقد آرا و دیدگاه ها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 33-42]
  • مسجدی، حسین رئالیسم جادویی در آثار غلامحسین ساعدی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 93-104]
  • ممی زاده، مریم سیر و تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در کلیله و دمنه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-96]

ن

  • نبی لو، علیرضا بررسی و تحلیل عناصر داستانی فرائد السلوک [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 97-116]
  • نواختی مقدم، امین سیر و تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در کلیله و دمنه [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-96]

و

  • وفائی، عباسعلی نقش استادان اصفهانی در اعتلای دستور نویسی زبان فارسی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 49-64]