رد و موبد در شاهنامه
1. رد و موبد در شاهنامه

زهرا دلپذیر؛ علی اکبر شامیان؛ سید مهدی رحیمی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 61-74

چکیده
  در آیین مزد یسنا ایزدان و فرشتگان نگهبان آسمان و زمین و هرآن چه نیک ونغز و از آفریدگان پاک مزدا به شمار می‌آید، سمت ردی یا سروری دارند. در اکثر آثار دینی زرتشتی و متون پهلوی نیز رد به معنای پیشوای دینی ...  بیشتر