مدیر مسئول


اسحاق طغیانی استاد گروه زبان وادبیات، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زبان وادبیات فارسی

سردبیر


حسین آقاحسینی استاد گروه زبان وادبیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زبان و ادبیات فارسی

دبیر تخصصی


امید ذاکری کیش استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زبان و ادبیات فارسی

دبیر تخصصی


محبوبه همتیان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


نعمت ییلدروم استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آتاتورک ترکیه

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حجابی قرلانغیچ استاد دانشکده زبان ها، تاریخ و جغرافیا، دانشگاه آنکارا، ترکیه

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عبدالرحمن ناجی طوقماق پروفسور دکتر ناجی طوقماق ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه یدیتپ استانبول، ترکیه

زبان وادبیات فارسی

  • antokmakyeditepe.edu.tr
  • 2165780000-1951

اعضای هیات تحریریه بین المللی


صفرعبدالله استاد دانشگاه روابط بین الملل و زبان های جهانی ابلای خان قزاقستان، نویسنده ، شرق شناس و عضو دائمی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است

زبان وادبیات فارسی

  • rpllres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مهدی تدین استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


سید مهدی نوریان استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


سید علی اصغرمیرباقری فرد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


مهدی محقق استاد گروه زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

زبان وادبیات فارسی

  • motaleat1347gmail.com

اعضای هیات تحریریه


رحمان مشتاق مهر استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین کرمی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

زبان وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا حاجیان نژاد دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

زبان و ادبیات

اعضای هیات تحریریه


مهدی نیک منش دانشیار گروه زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

زبان وادبیات فارسی

کارشناس نشریه


میثم عودسوزان کارشناس نشریات و پژوهشی، دانشگاه اصفهان، ایران