اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اسحاق طغیانی

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان وادبیات، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/e.toghyani
e.toghyaniltr.ui.ac.ir

سردبیر

حسین آقاحسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان وادبیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/h.aghahosaini
h.aghahosainigmail.com
0000-0002-3943-0038

دبیر تخصصی

امید ذاکری کیش

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/~o.zakerikish
o.zakerikishltr.ui.ac.ir

محبوبه همتیان

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/~m.hematian
m.hematianltr.ui.ac.ir

لیلا میرمجربیان

زبان و ادب فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/l.mirmojarabian#tabcontrol_11
l.mirmojarabianltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نعمت ییلدروم

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آتاتورک ترکیه

NimetYıldırım.com.tr
nimetyatauni.edu.tr
0000-0001-6544-7573


  • کارشناسی، دانشگاه آتاتورک، گروه زبان فارسی، 1988
  • کارشناسی ارشد، دانشگاه آتاتورک، گروه زبان فارسی، 1989
  • دکتری، دانشگاه آتاتورک، گروه زبان فارسی، 1992

حجابی قرلانغیچ

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشکده زبان ها، تاریخ و جغرافیا، دانشگاه آنکارا، ترکیه

www.ankara.edu.tr/kurumsal/yonetim/rektoryardimcileri/prof-dr-hicabi-kirlangic/
hkirlangicgmail.com
0 (312) 212 77 38
0000-0001-6273-5342

عبدالرحمن ناجی طوقماق

زبان وادبیات فارسی پروفسور دکتر ناجی طوقماق ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه یدیتپ استانبول، ترکیه

antokmakyeditepe.edu.tr
2165780000-1951

نورعلی نورزاد

زبان و ادب فارسی دانشگاه دولتی خجند، تاجیکستان

nurali74mail.ru
0009-0000-0867-1800

اسدعلی خورشید

زبان و ادب فارسی استاد دانشگاه مسلم علیگر

saak_labyahoo.com
09173066088

اعضای هیات تحریریه

حسین آقاحسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان وادبیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/h.aghahosaini
h.aghahosainigmail.com

سید مهدی نوریان

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/m.nourian
m.nourianltr.ui.ac.ir

سید علی اصغرمیرباقری فرد

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

a_mir_fard@yahoo.com
a_mir_fardyahoo.com

مهدی محقق

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

motaleat1347gmail.com

رحمان مشتاق مهر

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Components/Person/-
r.moshtaghmehrgmail.com

محمدحسین کرمی

زبان وادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

sess.shirazu.ac.ir/sess/3358264818715
mhkaramirose.shirazu.ac.ir

سیدمهدی زرقانی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/zarghani
zarghanium.ac.ir

محمد رضا ترکی

زبان وادبیات فارسی دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mtorki/?lang=fa-ir
mtorkiut.ac.ir

کارشناس نشریه

میثم عودسوزان

کارشناس نشریات و پژوهشی، دانشگاه اصفهان، ایران

rpll.ui.ac.ir
rpllres.ui.ac.ir
031-37934230