معرفی «ادبیات تاریخی» به عنوان یکی از انواع ادبی فارسی (با تکیه بر تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشای جوینی، تاریخ وصاف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی (استادیار) گروه زبان و ادبیات فارسی و عرب، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران.

2 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

چکیده

یکی از مـسائلی کـه ناقدان ادبی از قدیم به‌ آن‌ توجه داشته‌اند تقسیم‌بندی آثار ادبی براساس انواع ادبی است. در تعاریف انواع ادبی، آثار را به گروه‌های مشخص طبقه‌بندی می‌کنند. از این طریق، به خوبی مـی‌توان ماهیّت آثار ادبی را شناخت، ارزش هر اثر ادبی را نسبت به سازگاری‌ آن‌ با‌ ویژگی‌های نوعیِ از پیش مقرر شده تعیین کرد، عـلل‌ و عوامل بروز و ظهور انواع را پی‌برد و نیرو یافتن یا ضعف و از بین رفتن آنها را در دوره‌هـ‌ای ادبی و تاریخی مختلف، بـررسی کـرد.

متون ادب فارسی را نیز به انواع گوناگونی تقسیم کرده‌اند مانند: ادبیات حماسی، ادبیات تعلیمی، ادبیات غنایی؛ البته محققان دربارۀ معرفی برخی از انواع ادبی دیگر هم، تحقیقات مستقلی انجام داده‌اند. در پژوهش‌های انجام شده، تاکنون تکلیف متونی همچون تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، راحه الصدور، تاریخ جهانگشای جوینی، نفثه المصدور، تاریخ وصاف و آثاری از این دست که تمییز صبغۀ تاریخی آنها از رنگ و ارزش ادبیشان دشوار و حتی غیر ممکن است، روشن نشده است و هیچ‌گاه این متون به عنوان یک مجموعۀ واحد بررسی نشده‌اند تا هم ویژگی‌های کلی و مشترکشان بررسی شود و هم دسته‌بندی دقیقی از شاخه‌ها و زیرشاخه‌های گوناگون آن به عنوان «نوع ادبی مستقل» ارائه گردد. به نظر می‌رسد به دلیل وجود برخی ویژگی‌های مشترک بین متن‌های تاریخی و همچنین به دلیل تمایزهای این متون با آثار دیگر انواع ادبی، می‌توان آنها را یک نوع ادبی مستقل به حساب آورد و نام آن نوع را «ادبیات تاریخی» نهاد، هم چنین ویژگی‌های این نوع ادبی جدید را مشخص کرد و تعریفی از آن ارائه داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introducing "Historical Literature" as one of Persian literary types (Relying on the history of Balami, the history of Beyhaqi, the history of Jahangasha Jovini, the history of Wasaf)

نویسندگان [English]

  • Parisa Salehi 1
  • ghodratolaah taheri 2
1 Faculty member (Assistant Professor) Department of Persian and Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University. Tehran. Iran
چکیده [English]

The division of literary works based on literary genre is one of the major issues that literary scholars have been focusing on since ancient times. But in this kind of research, texts such as Tarikh-e-Balami, Tarikh-e-Beyhaghi Gahangoshye Goveyni,, Tarikh-e-Wassaf and such other works like these, have not been investigated in the literary communication network; both general features and Their commonality, and the precise categorization of their branches and subcategories, are presented as an "independent literary type." But it seems, they can be considered as a particular literary genre and called it "Historical Literature." In this dissertation, with a preliminary introduction to literature and history, the relation between these two categories in Persian texts was declared and it became clear that the history of the formation of the first historical monuments from the ancient Iran established that these types of texts, backgrounds Old in Iran before Islam. Subsequently, we gave the exact description of the structural characteristics of the four books of the most important historical works; based on the method of the proposed analysis of the kind, examined and their common characteristics has been investigated. These features include in-text and out-of-text variables that by examining them, we were able to determine the exterior (role) of the work in each period. In the meantime, the process of transforming the form and content of the works of this kind of literature is examined and we have identified its types. Finally, the boundaries of this type of literature were determined by the relation between literary works within this literary genre and other literary forms. In this way, the main issue of this research, which was to identify a new type of historical literature, was answered, the characteristics of this new literary type were determined and a definition was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literature
  • history
  • historical texts of Persian language
  • literary genres
  • historical literature