لطفا پیش از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. 

هدف نشریه ترویج متون ادبی فارسی و آشنایی پژوهشگران با مطالعات در زمینه تفسیر متون ادبی فارسی، تبیین نکات دشوار متون ادبی فارسی، تحلیل انتقادی تصحیحات نسخه‌های خطی، معرفی و تبیین نسخه‌های خطی، تحلیل زیبایی‌شناختی متون ادبی فارسی و تحلیل متون ادبی فارسی از طریق نظریه های ادبی مدرن. زبان مجله فارسی است و تمامی مطالب ارسالی باید به این زبان باشد. کلیه مراحل ارسال، داوری و اعلام به صورت آنلاین و از طریق سایت مجله انجام می شود. تمامی موارد ارسالی به صورت دوسو ناشناس توسط حداقل دو کارشناس داوری می شوند.

بررسی و تحلیل مبانی نظری شرح متون ادب فارسی,

بررسی، تحلیل و حلّ دشواریهای متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل تصحیحات انجام گرفته از متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل تحریفات راه‌یافته در متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل نشانه‌شناسی، جهت درک بیشتر متون ادب فارسی,

بررسی و نقد و تحلیل شرح‌های معاصران درباره متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل و ارزش‌گذاری نسخ خطی متون ادب فارسی,

مکاتب جدید ادبی و متون ادب فارسی,

زیبایی‌شناسی متون ادب فارسی,

 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

این نماد به معنای مجوز استفاده از اثر با دو شرط است یکی استناد به نویسنده و دیگری استفاده برای مقاصد غیرتجاری. استفاده کنندگان تحت این مجوز اجازه توزیع، ریمیکس، تغییر و ساخت را بر روی اثر اولیه دارند اما فقط برای اهداف غیرتجاری؛ در غیر این صورت باید از سازنده اثر اجازه گرفته شود. 

 BY  استناد به نویسنده                                NC  فقط استفاده غیر تجاری از اثر مجاز است.

شماره جاری: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، فروردین 1403، صفحه 1-114 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان