اهداف و چشم انداز

فصل‎نامه متن شناسی ادب فارسی (پژوهش‌های زبان و ادب فارسی سابق) به منظور رشد و گسترش ادب فارسی و فرهنگ ایرانی- اسلامی، تازه‌های پژوهشی صاحب‌نظران زبان و ادبیات فارسی را  منتشر می‌کند تا در دسترس علاقه مندان قرار گیرد.

نشریه متن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان به منظور گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات و پژوهشهای علمی و نشر نتایج پژوهش های بدیع و ارزشمند، آماده دریافت مقالات در زمینه های زیر است.

بررسی و تحلیل مبانی نظری شرح متون ادب فارسی,

بررسی، تحلیل و حلّ دشواریهای متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل تصحیحات انجام گرفته از متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل تحریفات راه‌یافته در متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل نشانه‌شناسی، جهت درک بیشتر متون ادب فارسی,

بررسی و نقد و تحلیل شرح‌های معاصران درباره متون ادب فارسی,

بررسی و تحلیل و ارزش‌گذاری نسخ خطی متون ادب فارسی,

مکاتب جدید ادبی و متون ادب فارسی,

زیبایی‌شناسی متون ادب فارسی,

و موضوعات دیگری که به تبیین و تحلیل متون ادب فارسی مرتبط است