داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

 

نصرالله

امامی

nasemami@yahoo.com

استاد

 

حسین

آقاحسینی

h.aghahosaini@gmail.com

استاد

 

محمود

رضایی دشت ارژنه

mrezaei@shirazu.ac.ir

دانشیار

 

سیدمهدی

طباطبائی

m_tabatabaei@sbu.ac.ir

استادیار

 

علی

جهانشاهی افشار

ajahanshahiafshar@gmail.com

استادیار

 

قدرت اله

طاهری

ghodrat66@yahoo.com

دانشیار

 

محمدابرهیم

ایرج پور

irajpour20@yahoo.com

استادیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3528380

مریم

محمودی

m.mahmoodi75@yahoo.com

دانشیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2357476

حبیب اله

عباسی

habibabbasi45@yahoo.com

استاد

 

سعید

حسام‌پور

shessampour@yahoo.com

استاد

 

بهزاد

اتونی

behzad.atooni@abru.ac.ir

استادیار

 

محمدرضا

یوسفی

myousefi46@yahoo.com

دانشیار

 

مهیار

علوی مقدم

m.alavi2007@yahoo.com

دانشیار

 

فضل الله

خدادادی

fazlollah1390@yahoo.com

استادیار

 

مصطفی

موسوی

mmusavi@ut.ac.ir

دانشیار

 

وحید

عیدگاه طرقبه ای

vahid.idgah@ut.ac.ir

استادیار

 

امید

وحدانی فر

o.vahdanifar@gmail.com

دانشیار

 

مریم

حیدری

m.heidari33@gmail.com

سایر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/859412

محمدرضا

صرفی

m_sarfi@yahoo.com

استاد

 

مرتضی

حیدری

mortezaheydari.58@gmail.com

دانشیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1249208

نجمه

حسینی سروری

n.hosseini@uk.ac.ir

دانشیار

 

غلامرضا

سالمیان

salemian@razi.ac.ir

دانشیار

 

احسان

رئیسی

ehsan.reisi@gmail.com

استادیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2673423

محمد

تقوی

motaghavi@yahoo.com

دانشیار

 

محسن

محمدی فشارکی

fesharaki311@yahoo.com

دانشیار

 

سید امیر

جهادی

jahady2000@gmail.com

دانشیار

 

عظیم

جباره ناصرو

azim_jabbareh@yahoo.com

دانشیار

 

امید

ذاکری کیش

o.zakeri@yahoo.com

استادیار

 

زهره

نجفی

z.najafi@ltr.ui.ac.ir

دانشیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/775199

محمود

حسن زاده

mahmood.hasanzade@gmail.com

سایر

 

رضا

فهیمی

fahimi.ltr@gmail.com

استادیار

 

سیده مریم

روضاتیان

rozatian@yahoo.com

دانشیار

 

سوسن

جبری

sousan_jabri@yahoo.com

دانشیار

 

زهرا

اختیاری

ekhtiari@ferdowsi.um.ac.ir

دانشیار

 

علیرضا

مظفری

a.mozaffari@urmia.ac.ir

استاد

 

احمد

ذاکری

ahmad.zakeri94@gmail.com

دانشیار

 

اصغر

مشبکی اصفهانی

moshabak@modares.ac.ir

استاد

 

علی اکبر

احمدی دارانی

aliakbar_ahmadidarani@yahoo.com

دانشیار

 

یحیی

کاردگر

kardgar1350@yahoo.com

استاد

 

نجمه

دری

n.dorri@modares.ac.ir

دانشیار

 

مجتبی

مجرد

mojarrad_mojtaba@yahoo.com

دانشیار

 

علیرضا

نبی لو

dr.ar_nabiloo@yahoo.com

استاد

 

اقدس

فاتحی

fatehiaghdas34@gmail.com

استادیار

 

مسعود

آلگونه

algooneh@yahoo.com

استادیار

 

سجاد

آیدنلو

aydenloo@gmail.com

دانشیار

 

مختار

کمیلی

mokhtar.komaily@gmail.com

دانشیار

 

رحمان

مشتاق مهر

r.moshtaghmehr@gmail.com

استاد

 

میلاد

جعفرپور

milad138720@gmail.com

استادیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3236634

احمد

رضایی جمکرانی

a52_2006@yahoo.com

دانشیار

 

اسحاق

طغیانی

etoghiani@yahoo.com

دانشیار

 

علی اکبر

باقری خلیلی

aabagheri@umz.ac.ir

استاد

 

مجید

معارف

maaref@ut.ac.ir

استاد

 

آسیه

محمدابراهیمی

ebrahimi.a1221@yahoo.com

سایر

 

روح الله

هادی

rhadi@ut.ac.ir

دانشیار

 

فاطمه سادات

طاهری

taheri@kashanu.ac.ir

استادیار

 

سعید

شفیعیون

saeid.shafieioun@gmail.com

استادیار

 

محمد تقی

دیاری بیدگلی

mt_diari@yahoo.com

دانشیار

 

محمد حسین

کرمی

mohamadhkarami@gmail.com

استاد

 

حسن

ذوالفقاری

zolfagari_hasan@yahoo.com

استاد

 

یوسف

اصغری بایقوت

yousofa1539@yahoo.com

استادیار

 

سید کاظم

موسوی

mousavikazem@yahoo.com

استاد

 

راضیه

حجتی زاده

rhojatizadeh@yahoo.com

استادیار

 

فاطمه

ماه وان

fatemeh.mahvan@gmail.com

استادیار

 

سید سعید رضا

منتظری

ssmontazery@ut.ac.ir

استادیار

 

مهدی

رضایی

rezaei@kazerunsfu.ac.ir

دانشیار

 

شیرزاد

طایفی

taefi@atu.ac.ir

دانشیار

 

مریم

نعمت طاووسی

maryamnemattavousi@yahoo.com

دانشیار

 

مهدی

نیک منش

nikmanesh44@yahoo.com

دانشیار

 

وحید

مبارک

vahid_mobarak@yahoo.com

استادیار

 

علیرضا

محمدی کله سر

a.mohammadi344@gmail.com

   

علی

حیدری

aheidary1348@yahoo.com

استاد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1635637

رامین

محرمی

moharami@uma.ac.ir

استاد

 

محمّد

ایرانی

moham.irani@yahoo.com

دانشیار

 

ابوالفضل

خطیبی

abkhatib39@gmail.com

سایر

 

علی

صباغی

a-sabaghi@araku.ac.ir

دانشیار

 

جواد

دهقانیان

mirjavad2003@yahoo.com

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3787820

قدرت

قاسمی پور

gh.ghasemipour@yahoo.com

استادیار

 

ایرج

مهرکی

i.mehr41@gmail.com

دانشیار

 

عباس

محمدیان

mohammadian@hsu.ac.ir

دانشیار

 

فرزاد

بالو

f.baloo@umz.ac.ir

دانشیار

 

مهشید

میرفخرایی

mahshidmirfakhraie@yahoo.com

استاد

 

سیما

عباسی

sima.abbasi78@gmail.com

استادیار

 

سعید

مهدوی فر

s.mahdavifar@yahoo.com

سایر

 

لیلی

ورهرام

leilivarahram@gmail.com

استادیار

 

ناصر

نیکوبخت

nikoubakht@yahoo.com

استاد

 

محمود

مدبری

modaberi2001@yahoo.com

استاد

 

قاسم

صحرائی

ghasem.sahrai@yahoo.com

استاد

 

محمدکاظم

یوسف پور

yusofpur@yahoo.com

دانشیار

 

ابراهیم

واشقانی فراهانی

vasheghani1353@gmail.com

دانشیار

 

رضا

شجری

rshajari@yahoo.co.uk

دانشیار

 

محبوبه

همتیان

m.hemmatiyan@gmail.com

استادیار

 

محمود

بشیری

zrpbashiri2001@yahoo.com

دانشیار

 

مریم

شعبانزاده

shabanzadeh_m@yahoo.com

دانشیار

 

عبدالله

آلبوغبیش

ghobeishi@atu.ac.ir

استادیار

 

مریم

محمدزاده

ay_maryam@yahoo.com

استادیار

 

محمدرضا

امینی

mza130@gmail.com

دانشیار

 

منصوره

تدینی

ms.tadayoni@gmail.com

استادیار

 

ابوالقاسم

اسماعیل پور

a-esmailpour@sbu.ac.ir

استاد

 

سیّد احمد

پارسا

a.parsa@uok.ac.ir

استاد

 

حسینعلی

قبادی

ghobadi.hosein@yahoo.com

استاد

 

محمدرضا

حسنی جلیلیان

hassani2j@yahoo.com

استادیار

 

سمانه

جعفری

samanehjafari101@yahoo.com

استادیار

 

فرزاد

قائمی

farzadghaemi@gmail.com

استادیار

 

مهدی

دهرامی

dehrami3@gmail.com

استادیار

 

سید علی

محمودی لاهیجانی

mahmoudi4324@gmail.com

سایر

 

سیدمحمدرضا

ابن الرسول

ibnorrasool@yahoo.com

استاد

 

فاطمه

سلطانی

f-sultani@araku.ac.ir

استادیار

 

محبوبه

شمشیرگرها

mah.shamshirgarha@yahoo.com

استادیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3562647

مریم

نافلی

maryam_nafeli@yahoo.com

استادیار

 

جواد

عبّاسی

abbasiiran@yahoo.com

دانشیار

 

حمیدرضا

خوارزمی

hamidrezakharazmi@yahoo.com

دانشیار

 

خدابخش

اسداللهی

kh.asadollahi@gmail.com

استاد

 

سید منصور

سادات ابراهیمی

msadatebrahimi@yahoo.com

سایر

 

حسین

مسجدی

masjedi.hosein@yahoo.com

استادیار

 

نیلوفرسادات

عبدالهی

niloofar_farhan@yahoo.com

سایر

 

محمد جواد

صافیان

mjsafian@gmail.com

دانشیار

 

زینب

رضاپور

zeinabrezapour@gmail.com

استادیار

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3251997

لیلا

صادقی

leilasadeghi@gmail.com

سایر

 

علی

محمدی آسیابادی

asiabadi97@yahoo.com

دانشیار

 

لیلا

میرمجربیان

mmleila2010@gmail.com

استادیار

 

حسین

حسن پور آلاشتی

h.hasanpour@umz.ac.ir

دانشیار

 

میرجلیل

اکرمی

m-akrami@tabrizu.ac.ir

استاد

 

مختار

ابراهیمی

dr.ebrahimi1345@gmail.com

استادیار

 

همایون

جمشیدیان

homayunjamshidian@yahoo.com

دانشیار

 

علیرضا

شعبانلو

alirezashabanlu@gmail.com

دانشیار

 

اسراءالسادات

احمدی

srhmdi@yahoo.com

سایر

 

مریم

صالحی نیا

maryamsalehinia@gmail.com

استادیار

 

حسن

ذوالفقاری

zolfagari@modares.ac.ir

دانشیار

 

حمیدرضا

قانونی

h.r.ghanooni@gmail.com

استادیار

 

محمدکاظم

کهدویی

mkka35@yahoo.com

دانشیار

 

محسن

بتلاب اکبرآبادی (اکبری زاده)

botlab2005@yahoo.com

استادیار

 

علیرضا

نیکویی

alireza_nikouei@yahoo.com

دانشیار

 

سهیلا

فرهنگی

farhangisoheila@gmail.com

دانشیار

 

اصغر

شهبازی

asgharshahbazi88@gmail.com

استادیار

 

فرشته

محجوب

f.mahjoub1354@yahoo.com

استادیار

 

زهرا

افتخار فسایی

z.eftekhar2015@gmail.com

سایر

 

ابوالقاسم

امیراحمدی

amirahmadi@iaus.ac.ir

دانشیار

 

علی اکبر

سام خانیانی

asamkhaniani@birjand.ac.ir

   

احترام

رضایی

em12_rezaee@yahoo.com

استادیار

 

نسرین

فقیه ملک مرزبان

nasrinfaghih@yahoo.com

دانشیار

 

احسان

گل احمر

ehsangolahmar@yahoo.com

سایر

 

اکرم

آیتی

akram_ayati@yahoo.com

استادیار

 

حسن

حیدری

h-haidary@araku.ac.ir

استاد

 

حمید رضا

شعیری

shairih@gmail.com

استاد

 

رقیه

صدرایی

faridesadraie@yahoo.com

استادیار

 

امیر

سلطان محمدی

amirsoltanmohamadi6@gmail.com

سایر

 

اکرم

هراتیان

akramharatian@yahoo.com

استادیار

 

طاهره

قاسمی

taherehghasemi87@yahoo.com

استادیار

 

محمد

بهنام فر

mbehnamfar@birjand.ac.ir

استاد

 

هومن

ناظمیان

nazemian@khu.ac.ir

دانشیار