براساس رأی یکصد و سیزدهمین جلسه کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور، مورخ 19/12/1374 مجله «دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان» حایز شرایط دریافت درجه علمی _ پژوهشی شناخته شد. طبق نامه مدیر کل پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 4441/3 مورخ 6/6/87 این مجله به صورت چهار مجله تخصصی اجازه انتشار یافت. که فصلنامه «پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی» یکی از این چهار مجله است. بر اساس نامه مذکور این فصلنامه با حفظ سابقه دارای درجه «علمی _ پژوهشی» است.

نوع نشریه: فصلنامه 

زبان نشریه: فارسی و انگلیسی