درباره نشریه

نشریه پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی از بهار 1391 به نشریه متن شناسی و ادب فارسی طبق مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری تغییر یافت.

نشریه پژوهش های متن شناسی ادب فارسی به صورت  فصلنامه به زبان فارسی منتشر می شود. دسترسی به این نشریه آزاد است و بررسی مقاله در این نشریه مشمول هزینه  است.

عنوان: متن شناسی ادب فارسی

عنوان انگلیسی: Textual Criticism of Persian Literature

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: اسحق طغیانی

سردبیر: حسین آقاحسینی

شاپای الکترونیکی: 2476-3268

اعتبار نشریه: علمی

رتبه نشریه: الف

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار:  فصلنامه

شروع انتشار: 1388

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 3900000 ریال(هزینه بررسی اولیه: 1200000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 2700000 ریال )

دسترسی: آزاد

 CC License: CC BY-NC

 مالک حق‌مؤلف / دارنده حق حق‌مؤلف: نویسندگان دارندۀ حق‌مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیت هستند. نویسنده کنترل کاملی بر اثر علمی خود دارد (به عنوان مثال، حق استفاده مجدد، توزیع، انتشار مجدد و غیره را حفظ می‌کند).

نکته: مقالات منتشر شده در شماره های قبل از جلد 14 شماره 4 (2023) تحت مجوز Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC 4.0) منتشر نشدند.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 10 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. )

در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری بسته به مورد در سه سطح و روش زیر برخورد خواهد شد:

الف) تذکر به نویسنده مسئول مقاله ب)محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به مدت مشخص ج) اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول مقاله

نمایه شده:   Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb, ...

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.