مقایسه و تحلیل اقوال مربوط به رضا در تذکرةالاولیا، ترجمۀ رسالۀ قشیریه و کشف‌المحجوب (بر اساس بینامتنیت ژنت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش عرفانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

«تذکرة‌الاولیاء» عطار نیشابوری یکی از متون ادبی‌عرفانی است که در میان آثار عرفانی فارسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تردیدی نیست که عطار برای تدوین تذکرةالاولیا از آثار عرفانی پیش از خود استفاده کرده‌ اما در نقل اقوال و حکایات از همه منابع، به شیوه یکسان عمل نکرده‌است. مقایسۀ بینامتنی تذکرة‌الاولیا با متون پیش از عطار یکی از شیوه‌هایی است که ازطریق آن می‌توان هم به منابع اصلی عطار دست یافت و هم جایگاه عطار را، به‌عنوان نویسندۀ متنی ادبی عرفانی، تحلیل کرد. در این مقاله به‌منظور تحلیل دقیق‌تر، اقوال مربوط به «رضا» ازتذکرة‌الاولیا با «کشف‌المحجوب» و «ترجمۀ رسالۀ قشیریه» مقایسۀ بینامتنی شده‌است. پرسش اصلی پژوهش این است که مناسبات بینامتنی تذکرة‌الاولیا با دو اثر عرفانی پیش از خود چگونه است؟ دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد مناسبات بینامتنی اقوال رضا در این سه اثر در پنج دستۀ بینامتنیت مستقیم، بینامتنیت کاهشی، بینامتنیت افزایشی، بینامتنیت چند‌گانه و بینامتنیت تلفیقی قرار می‌گیرد. بیشترین مناسبت بینامتنی میان میان تذکرة‌الاولیا و ترجمۀ رسالۀ قشیریه بینامتنیت مستقیم و میان تذکرةالاولیا و کشف‌المحجوب بینامتنیت کاهشی است؛ این مقایسۀ بینامتنی نشان می‌دهد عطار متناسب با اهدافی که در تالیف تذکرة‌الاولیاء داشته و نیز ویژگی های متون پیشین، اقوال را نقل کرده‌‌است. حذف عبارات عربی، توضیح و تفسیر، تغییراتی است که عطار در اقوال مأخوذ از کشف‌المحجوب ایجاد کرده‌است در‌حالی‌که تغییرات واژگانی، صرفی و نحوی متناسب با زبان فارسی و افزایش عناصر مخیل و تأکیدساز در اقوال بر‌گرفته از ترجمة رسالة قشیریه دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison and analysis of the common quotations between Tazkirat al-Awliya, translation of Qushayriyah treatise and Kashf al-Mahjoob based on the Genet intertextuality

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammad Ghasemi 1
  • Sayyedeh Maryam Rozatian 2
  • Sayyed Aliasghar Mirbagherifard 3
1 PhD student in Mystical Literature, Department of Persian literature, Faculty of Literature and Human Sciences ,University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Department of Persian literature, Faculty of Literature and Human Sciences ,University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor of Department of Persian literature, Faculty of Literature and Human Sciences ,University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Attar Neyshabouri's Tazkirat al-Awliya is one of the mystical-literary texts that has a special place among the Persian mystical works. There is no doubt that Attar has used mystical works before himself to compile Tazkirat al-Awliya, but in quoting sayings and anecdotes from all sources, he has not acted in the same way. The intertextual comparison of Tazkirat al-Awliya with pre-Attar texts is one of the methods through which can be accessed to the main sources of Attar and also analyzed Attar's position as the author of a literary text. In this article, for a more detailed analysis, the sayings related to "Reza" are extracted from Tazkirat al-Awliya and have been compared with Kashf al-Mahjoob and the translation of Qushayriyah treatise. The main question of the research is, what are the intertextual relations of Tazkira al-Awliya with two mystical works before it? The results of the research show the intertextual relations of Reza's sayings in these three works are placed in five categories: direct intertextuality, deductive intertextuality, incremental intertextuality, multiple intertextuality, and integrated intertextuality. Most of the intertextual relations between Tazkirat al-Awliya and the translation of Qushayriyah treatise are direct intertextuality and between Tazkirat al-Awliya and Kashf al-Mahjoob are deductive intertextuality; this intertextual comparison shows that Attar has quoted the sayings in accordance with the goals he had in writing Tazkirat al-Awliya and also the characteristics of the previous texts. The removal of Arabic expressions, explanations and interpretations are the changes that Attar made in the sayings derived from Kashf al-Mahjoob, while the lexical, morphological and syntactical changes appropriate to the Persian language and the increase of imaginative and emphatic elements can be seen in the sayings taken from the translation of Qushayriyah treatise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tazkirat al-Awliya
  • translation of Qushayriyah treatise
  • Kashf al-Mahjoob
  • intertextuality
  • Reza