دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 59، مهر 1402، صفحه 1-104 

مقاله پژوهشی

گفتمان‌کاوی داستان فریدون و ضحاک برپایة تاریخ‌گرایی نوین

صفحه 1-16

10.22108/rpll.2023.137109.2215

ابوالفضل محبی؛ میرجلال الدین کزازی؛ خلیل بیگزاده