بررسی و تحلیل خسرو و شیرین نظامی با تکیه بر تعارض 1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانش آختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

تعارض از جمله مسایلی است که در روابط اجتماعی رخ می‌نماید و هنگامی آشکار می‌شود که هدف فرد یا گروهی با هدف فرد یا گروهی دیگر در تقابل قرار گیرد. این عنصر در جریان‌یافتن داستان خسرو و شیرین بسیار مؤثر بوده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و به منظور بررسی تعارض و انواع آن در داستان خسرو و شیرین نگارش یافته است. تعارض در میان خسرو و شیرین با این که طولانی بوده است؛ ولی به نتایج مثبت انجامیده است؛ ولی تعارض‌های دیگر داستان با نتایج منفی پایان یافته است. انواع تعارضات داستان عبارتند از: 1- تعارض هدف: تعارض خسرو و فرهاد، بهرام و خسرو و شیرویه و خسرو از این نوع است. 2- تعارض احساسی- عاطفی: تعارض شیرین و مریم، شیرین و شکر و اهل دربار و شیرین از گونه است. رهیافت‌هایی که شخصیت‌های داستان برای حل تعارض در پیش گرفته‌اند عبارتند از: 1- رهیافت تسلیم‌شدن: رهیافت خسرو در برابر شیرویه از این نوع است. 2- رهیافت اجتناب: شیرین و مریم از رهیافت اجتناب بهره برده‌اند. 3- رهیافت برد- باخت (رقابت): رهیافت خسرو در برابر فرهاد و شیرویه در برابر خسرو این چنین است. 4- رهیافت برد- برد: رهیافت خسرو و شیرین به این روش است. 5- رهیافت نرمش: روش خسرو در رسیدن به شیرین این‌گونه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation and analysis of Khosrow and Shirin Nizami based on conflict 1

نویسندگان [English]

  • safiyeh moradkhani 1
  • YosofAli Beiranvand 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Persian Language and Literature, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 PhD candidate in Persian language and literature, Department of Persian language and literature, Faculty of Persian language and literature, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Conflict is one of the issues that occurs in social relations and is revealed when the goal of an individual or a group conflicts with the goal of another individual or group. This element has been very effective in continuing the story of Khosrow and Shirin. This article is written with a descriptive-analytical method in order to investigate the conflict and its types in the story of Khosrow and Shirin. Although the conflict between Khosrow and Shirin was long; but it has led to positive results; but other conflicts in the story have ended with negative results. The types of story conflicts are: 1- Goal conflict: The conflict between Khosrow and Farhad, Bahram and Khosrow, and Shiruye and Khosrow is of this type. 2- Emotional conflict: The conflict between Shirin and Maryam, Shirin and Shakar, Shirin and the courtiers is of the species. The strategies taken by the characters in the story to resolve the conflict are: 1- Surrendering strategy: Khosrow's strategy against Shirouye and Farhad's strategy against Khosrow is of this type. 2 Shirin and Maryam have used the avoidance strategy. 3- Win-loss strategy (competition): Khosrow's strategy In disagreement with Farhad and Sheroe's approach to Khosrow is like this. 4- Win-win strategy: This is the strategy of Khosrow and Shirin. 5- Compromising approach: Khosrow's method in reaching Shirin is like this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nizami
  • Conflict
  • Khosrow and Shirin
  • Farhad
  • Maryam
  • Conflicting characters